Vsakování a akumulace dešťové vody

Hospodaření s dešťovou vodou – jedna z nejaktuálnějších problematik

Vzhledem ke stále rostoucí výstavbě se zmenšuje počet ploch, kde by se mohla dešťová voda přirozeně zasakovat. V České republice je v současné doby zastavěno 12 – 13 % území, ale dešťová voda se v zástavbě zasakuje pouze na cca 20 – 30% tohoto území. Převážná část srážkových vod je tedy odváděna kanalizací pryč, což výrazně zasahuje do přirozeného přírodního koloběhu.

Důvody zasakování dešťových vod

 • menší náklady na vybudování, provoz a údržbu kanalizačních stok a ČOV
 • nedostatečná kapacita stávajících kanalizačních sítí
 • dodržení přirozeného koloběhu vody (zamezení snižování hladiny spodních vod)
 • při komplexním řešení – ochrana před povodněmi

Existují i limitující podmínky pro vsakování. Například propustnost půdního profilu a odstup od hladiny podzemní vody. Proto v případech, kdy není vsakování možné je potřeba srážkovou vodu nejprve zadržet (zretenovat) a pak regulovaně průběžně odpouštět například do kanalizace nebo vodoteče. Pro tento případ je nutné vyjednat si příslušné povolení.

Návrh vsakovacího nebo retenčního zařízení

Pro správný návrh vsakovacího systému je potřeba znát následující parametry:

 • lokalita (srážkové poměry)
 • typ střechy nebo zpevněné odvodňované plochy (odtokový koeficient)
 • stav podloží (druh půdy)
 • případnou výšku hladiny spodní vody
 • omezující podmínky stavby

Poskytujeme jako součást svého servisu zákazníkovi i bezplatný výpočet vsakovacího systému.

Způsoby řešení vsakovacího nebo retenčního systému

 • trubní vsakovací systémy
 • zasakovaní pomocí vsakovacích tunelů
 • vsakovací systémy pomocí boxů

Využití vsakovacích systémů

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • parkoviště
 • logistické areály a distribuční centra
 • komunikace
 • sportovní areály

další zpevněné plochy…